Obchodní podmínky ABZONE s.r.o.


I. Základní pojmy

I.1. Provozovatelem služby je společnost ABZONE s.r.o. se sídlem Havránkova 1656, Praha 8, IČ: 25798405, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 71239 (dále jen "provozovatel").

I.2. Žadatelem nebo uživatelem služby je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům.

I.3. Provozem služby se rozumí zejména úplatné poskytování registrace internetových doménových jmen a souvisejících služeb (hosting, e-mail).

I.4. Objednáním služby nebo více služeb a jejich následnou úhradou žadatel stvrzuje, že je srozuměn a vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednáním se rozumí nejčastěji vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách provozovatele, případně jiným způsobem.


II. Platební podmínky

II.1. Ke spuštění objednaných služeb dochází na základě úhrady faktury, nebo zálohové faktury vystavené provozovatelem. Zálohové faktury u nově zřizovaných služeb jsou zasílané e-mailem. Pokud se jedná o obnovu služby na další období, je výzva zasílána při neuhrazení i obyčejně poštou, nebylo-li dohodnuto jinak.

II.2. Při předčasném ukončení služby (např. z důvodu přesunu služby k jinému provozovateli) nevzniká uživateli nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za příslušné období.


III. Domény

III.1. Registrace domén se řídí pravidly správce určené domény 1.úrovně.

III.2. Zaplacením registračního poplatku nevzniká nárok na úspěšnou registraci domény. V případě, že registrace domény nebude úspěšná (např. z důvodu předchozí registrace jiným subjektem), bude příslušný poplatek vrácen žadateli zpět.

III.3. Výsledek registračního procesu je žadateli oznámen po jeho ukončení.

III.4. Všechny údaje zadávané při registraci domény, změnách a jiných formulářích musí být pravdivé.

III.5. Provozovatel nekontroluje ani neověřuje oprávněnost žadatele o registraci ve vztahu k registrovanému doménovému jménu ani za něj nenese žádnou právní odpovědnost.
III.6. Držitelem domény, resp. práv k ní se stává kontakt uvedený v registračním formuláři. V případech kdy to není možné, např. u některých národních domén, není jako držitel domény v příslušné databázi uveden zadaný kontakt, ale kontaktní osoba či firma provozovatele nebo spřízněné firmy (zpravidla dodavatelského registrátora). V takovém případě se provozovatel zavazuje, že uživatel má veškerá práva k nakládání s doménou po dobu jejího předplacení. V případě žádosti o změnu držitele u takové domény se provozovatel zavazuje, že provede po příslušné autorizaci oprávněné osoby požadovanou změnu, dovolují-li to pravidla příslušného centrálního registru. Za tento úkon může provozovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativního poplatku, kryjící jeho náklady s provedením změny v příslušném registru.


IV. Závady, odstávky, reklamace, zrušení služeb

IV.1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. Provozovatel v takovém případě na základě písemné žádosti poskytne poměrnou slevu z ceny nefunkční služby. Reklamace musí být u provozovatele uplatněna do tří kalendářních dnů po odstranění problému. Provozovatel ručí za prokázané škody, které vzniknou druhé straně nefunkčností serveru, poškozením nebo únikem dat maximálně do částky zaplacené služby za aktuální časové období, vyjma případů uvedených v bodě IV.2 a IV.3.


IV.2. Provozovatel neručí za škody v případě, že k výpadku došlo zásahem vyšší moci nebo skutečnostmi, které nemohl provozovatel ovlivnit. Jedná se zejména o výpadek sítě housingového centra, virový útok, zneužití poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.


IV.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu kteroukoliv ze služeb zastavit nebo omezit za účelem pravidelné údržby nebo upgrade systému. Plánovaný výpadek bude oznámen předem na internetových stránkách provozovatele, případně formou elektronické pošty.


IV.4. Provozovatel je oprávněn okamžitě bez náhrady ukončit poskytování služeb, jestliže uživatel bude jejich prostřednictvím:

IV.5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě vypovědět provozování části nebo celé služby v případě, že je okolnostmi donucen provozování služby přerušit nebo ukončit. V takovém případě přísluší uživateli služby vrácení poměrné částky předplacené služby za období, po které uživatel nemohl v důsledku výpovědi smlouvy provozovatelem službu využívat. Provozovatel v tomto případě neručí za žádné škody, které vzniknou případně druhé straně vypovězením smlouvy.

IV.6. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu vypovědět provozování části nebo celé služby při jejím prodloužení na další období poté, co vypršela předplacená doba služby. O této skutečnosti bude uživatel informován před vypršením předplacené služby e-mailem a/nebo poštou na poslení známou adresu. Prodloužení provozu služby si nelze vynucovat. Provozovatel neručí za žádné škody, které vzniknou případně druhé straně vypovězením smlouvy.

IV.7. Provozovate sleduje průběžně svými technickými prostředky datové objemy. O aktuálních datových objemech ke své službě je uživatel informován v on-line statistice. Aktuální datové limity jsou uvedeny v aktuálním ceníku společnosti. V případě překročení je provozovatel oprávněn dočasně omezit nebo pozastavit provoz služby a informovat uživatele prostřednictvím e-mailu, případně jiným způsobem.


V. Závěrečné ustanovení

V.1. Provozovatel zachovává mlčenlivost o údajích, které jsou mu uživatelem sděleny. S osobními údaji uživatele je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , tzv. GDPR. Poskytovatel nepředává žádné osobní údaje třetím stranám s výjimkou zákonných povinností a oprávněného zájmu. Uživateli je známo a souhlasí s tím, že údaje o majiteli domény musí být obsaženy v databázi příslušného registrátora domény 1.úrovně a že jsou u většiny z nich tato data veřejně přístupná.

V.2. Má-li uživatel aktivovánu některou ze souvisejících služeb v níž eviduje osobní údaje (typicky např. aplikaci e-shopu), pro účely těchto obchodních podmínek a nařízení GDPR je provozovatel zpracovatelem a uživatel správcem těchto údajů. Zpracovatel zpracovává údaje výhradně na základě pokynů správce (uživatele). Po ukončení služby zpracovatel automaticky vymaže data dané služby s výjimkou zákonných povinností (např. povinnost archivace log souborů).

V.3. Ceny a parametry jednotlivých služeb se řídí aktuálním ceníkem společnosti a případnou bližší specifikací konkrétní služby uvedených na internetových stránkách provozovatele.

V.4. Provozovatel si vyhrazuje právo změny textu těchto obchodních podmínek. Přitom se zavazuje informovat uživatele služby o takových změnách. Provozovatel o změnách informuje uživatele služby prostřednictvím emailu a/nebo svých WWW stránek nejméně pět (5) pracovních dnů před datem účinnosti takové změny. Ve výjimečných odůvodněných případech může provozovatel změny oznámit i ve lhůtě kratší. Jestliže uživatel služby nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, oznámí provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání služby. V případě, že provozovateli nebude do dne účinnosti nových obchodních podmínek doručeno oznámení rozhodnutí o ukončení čerpání služby z důvodu nesouhlasu s novými obchodními podmínkami, považuje provozovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami.

V.5. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 25.5.2018